نیکوکاری

هنر افراد دارای معلولیت

/the-art-of-disabled-people

هنر افراد دارای معلولیت؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


ناتوانی در مدرسه

/on-disability-at-school

انیمیشن ناتوانی در مدرسه؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


به افراد دارای معلولیت توجه کنید

/pay-attention-to-people-with-disabilities

انیمیشن به افراد دارای معلولیت توجه کنید؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


TED TALK آینده کار فراگیر معلولیت

/ted-talk-the-future-of-inclusiveness-work

TED TALK آینده کار فراگیر معلولیت؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است


ما نیاز داریم درباره‌ی معلولیت صحبت کنیم

/we-need-to-talk-about-disability

ما نیاز داریم درباره‌ی معلولیت صحبت کنیم؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


کار داوطلبانه

/voluntary-work

کار داوطلبانه؛ در استودیو نیکسو ترجمه شده است.


اولین صندوق خیریه جهانی مسلمانان

/the-first-global-muslim-charity-fund

اولین صندوق خیریه جهانی مسلمانان؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


داوطلبی

/volunteerism-animation

داوطلبی؛در استودیو نیکسو ترجمه شده است.


فعالیت داوطلبانه چست؟

/what-is-volunteering

فعالیت داوطلبانه چست؟؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


یک شانس(انیمیشن کوتاه درباره معلولیت)

/a-chance-short-animation-about-disability

یک شانس(انیمیشن کوتاه درباره معلولیت)؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.