نیکوکاری

داوطلبی

/volunteerism-animation

داوطلبی؛در استودیو نیکسو ترجمه شده است.


فعالیت داوطلبانه چست؟

/what-is-volunteering

فعالیت داوطلبانه چست؟؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


یک شانس(انیمیشن کوتاه درباره معلولیت)

/a-chance-short-animation-about-disability

یک شانس(انیمیشن کوتاه درباره معلولیت)؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


کمک تحصیلی راهی برای نیکوکاری

/scholarship-is-a-way-of-charity

کمک تحصیلی راهی برای نیکوکاری؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


همه نیکوکاران ثروتمند نیستند

/not-all-philanthropists-are-rich

همه نیکوکاران ثروتمند نیستند؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است. 


وارن بافت کیست؟

/who-is-warren-buffett

وارن بافت کیست؟؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


معنای خیریه چیست؟

/what-is-chariti-2-animation

معنای خیریه چیست؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


بشردوستی چیست؟

/what-is-philanthropy

انیمیشن بشردوستی؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


تیزر نسبت به یکدیگر بی‌تفاوت نباشیم

/don-t-be-indifferent-to-each-other-teaser

تیزر نسبت به یکدیگر بی‌تفاوت نباشیم توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


انیمیشن kozal's christmas

/kozal-s-christmas-animation

انیمیشن kozal's christmas توسط استودیو نیکسو گردآوری شده است.