فیلم کوتاه

سخنرانی دی ویلیامز(AD.Williams)

سخنرانی دی ویلیامز(AD.Williams)

مهم نیست تحصیلات شما چه قدر باشد، اگر معتقد هستید که با استعداد، ثروتمند یا انسان خوبی هستید، در نهایت اینکه با دیگران چگونه رفتار می‌کنید مهم است.