استودیو نیکسو

قدرت ناتوان بودن

/the-power-of-being-powerless

قدرت ناتوان بودن؛ توسط استودیو نیکسو گردآوری و ترجمه شده است. 


کارمندان سلامت جامعه چه کسانی هستند؟

/what-is-community-health-worker

کارمندان سلامت جامعه چه کسانی هستند؟؛ توسط استودیو نیکسو جمع‌آوری و ترجمه شده است.


به توانمندی زنان اهمیت دهید

/where-women-are-empowered

به توانمندی زنان اهمیت دهید؛ توسط استودیو نیکسو جمع‌آوری و ترجمه شده است.


شیوه نوین مراقبت از سالمندان در کشور دانمارک

/a-new-way-of-caring-for-the-elderly-in-denmark

شیوه نوین مراقبت از سالمندان در کشور دانمارک؛ توسط استودیو نیکسو جمع‌آوری و ترجمه شده  است.


برای نیکوکار بودن نیاز نیست ثروتمند باشید

/you-don-t-need-to-be-rich-to-be-charitable

برای نیکوکار بودن نیاز نیست ثروتمند باشید؛ توسط استودیو نیکسو جمع‌آوری و ترجمه شده است.


می‌خواهید به سالمندان کمک کنید؟

/do-you-want-to-help-the-elderly

می‌خواهید به سالمندان کمک کنید؛ توسط استودیو نیکسو جمع‌آوری و ترجمه شده است.


مراقب از فرشته‌ها در غرب لندن

/caring-for-angels

مراقب از فرشته‌ها در غرب لندن؛ توسط استودیو نیکسو جمع‌آوری وترجمه شده است.


TEDx یک مشاوره کسب و کار در ngo

/a-business-consultant-at-ngo

TEDx یک مشاوره کسب و کار در ngo؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


هنر افراد دارای معلولیت

/the-art-of-disabled-people

هنر افراد دارای معلولیت؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


ناتوانی در مدرسه

/on-disability-at-school

انیمیشن ناتوانی در مدرسه؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.